ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Service direct BV, gevestigd te Leek, hierna te noemen Service direct BV.

 

  1. Bijzondere van de voorwaarden van Service direct BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

  1. De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

 

 

Artikel 2 Aangenomen werk.

 

  1. Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

 

  1. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

  1. Tenzij anders is overeengekomen is Service direct BV gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1         Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3-2                Mondelinge aanbiedingen door Service direct BV of zijn ondergeschikten zijn niet bindend,

tenzij deze door hem zijn bevestigd.

 

 

Artikel 4 Afspraken.

 

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Service direct BV binden de laatste niet, voor zover ze door Service direct BV niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Overeenkomst.

 

  1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Service direct BV door zijn bevestiging.

 

  1. Elke met Service direct BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Service direct BV van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Service direct BV zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Service direct BV zich zal wenden tot Interpolis kredietverzekeringen.

  1. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Service direct BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Service direct BV niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen ed. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

  1. Service direct BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

 

  1. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaardenlaten achter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Service direct BV onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

 

  1. Algemene voorwaarden wordt slechts door Service direct BV aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

 

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

 

  1. Op alle door Service direct BV verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle eigendomsrechtenvoor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Service direct BV.

  1. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Service direct BV en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 

  1. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Service direct BV om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8 Verplichtingen van Service direct BV.

 

  1. Service direct BV is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

 

  1. Service direct BV aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

 

  1. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk door een niet aan Service direct BV te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Service direct BV gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

 

  1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Service direct BV tijdig kan beschikken;
   1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Service direct BV.
   2. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
   3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
   4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
   5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
   6. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

 

  1. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

  1. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

 

  1. Indien de aanvang of de voorgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Service direct BV voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

 

  1. In alle gevallen wordt door Service direct BV onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of meer gewaarmerkte analyses.

 

  1. Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Service direct BV, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

 

Opdrachtgever machtigt Service direct BV om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Aanbetaling.

 

Service direct BV is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Service direct BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitgemaakt.

 

Artikel 13 Prijzen.

 

  1. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
  2. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend. 13-3                Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben

beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

 

Artikel 14 Materialen.

 

  1. Alle te verwerken materialen moeten van goede gesteldheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

 

  1. Service direct BV stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Service direct BV is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

  1. De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Service direct BV komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

 

  1. De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Service direct BV tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Service direct BV toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

 

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

 

  1. Wijzigingen in de oorspronkelijk order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden verrekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

  1. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Service direct BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

  1. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Service direct BV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 16 Meer- en minderwerk.

 

  1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

  1. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Service direct BV op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

  1. Door Service direct BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 17 Annuleren.

 

  1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Service direct BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen is hij overigens tegen Service direct BV gehouden tot een volledige schadevergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Service direct BV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Service direct BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

 

  1. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Service direct BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

  1. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Service direct BV schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 18 Opleveringstermijnen.

 

  1. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Service direct BV schriftelijk in gebreke te stellen.

  1. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Service direct BV geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

 

  1. De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en / of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Service direct BV zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

  1. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

 

Artikel 19 Oplevering.

 

19-1       Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Service direct BV dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Service direct BV schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

  1. Kleine gebreken zullen door Service direct BV zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Service direct BV slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Service direct BV valt toe te rekenen.

 

  1. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Service direct BV niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar week, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere

bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht: genoemd.

 

 

Artikel 20 Reclame.

  1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Service direct BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

  1. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. Service direct BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

  1. Service direct BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondergetekend.

  1. Indien de reclame naar het oordeel van Service direct BV juist is, zal Service direct BV hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

 

 

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

 

  1. Service direct BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
   1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
   2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
   3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
   4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
   5. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

 

  1. Service direct BV is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Service direct BV of van hen, die voor Service direct BV te werk zijn gesteld op de aan Service direct BV opgedragen werk(en).

  1. Service direct BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

  1. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, instanties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Service direct BV.

 

Artikel 22 Overmacht.

 

  1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Service direct BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Service direct BV, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Service direct BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Service direct BV overmacht op, die Service direct BV ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

  1. Service direct BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te

annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

 

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

 

  1. Zolang Service direct BV geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Service direct BV.

 

  1. Service direct BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

  1. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.

 

  1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Service direct BV ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden verklaren, zulks te zijner keuze.

  1. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien;
   1. De andere partij een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Service direct BV heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
   2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
   3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
   4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

 

  1. Service direct BV is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Service direct BV reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Service direct BV op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.

 

  1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

  1. Service direct BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

  1. Service direct BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 

  1. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht.

Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

 

  1. Uit het enkele feit dat Service direct BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 26 Geschillen.

 

  1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van Service direct BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgelijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Service direct BV

  1. onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven en Hoveniers in Nederland.